De rol van de jeugdopleiding

Wat staat er in onze algemene visie?

De jeugdwerking als basis:

Eerst en vooral willen wij jongeren plezier laten beleven aan het sporten (voetballen). We willen een omgeving creëren waarin jongeren zich veilig voelen, een tweede thuis creëren. *

Wij willen ook blijven inzetten op een breed-motorische vorming en op die manier niet alleen goede voetballers, maar ook goede atleten opleiden.

Om vakmanschap aan te bieden, dagen wij onszelf uit om blijvend te groeien in de begeleiding/opleiding die wij aanbieden. We streven er naar om onze opleiders te motiveren om de nodige opleidingen te volgen maar willen ook steevast interne vormingen aanbieden! Daaraan gekoppeld willen we aan interne kwaliteitszorg doen en onszelf op geregelde tijdstippen evalueren, daarbij geregeld een beroep doende op experts van buitenaf. Na de volgende doorlichting (Double Pass) willen we onze jeugd terug provinciaal voetbal kunnen aanbieden!

*Daarnaast willen we verder groeien als partner bij de opvoeding van de kinderen. Wij willen een belangrijke ‘speler’ zijn binnen het netwerk van de ouders/spelers! Daarom willen we blijvend initiatieven nemen om de ouders als partners te integreren binnen onze werking! Ook de uitwerking en het optimaliseren van onze sociale cel zien wij als een grote en blijvende uitdaging.

1.   Functie op psychosociaal vlak

Dosko Beveren stelt zichzelf als allerbelangrijkste doel actief bij te dragen aan het welbevinden van onze (jeugd)spelers. Kinderen die zich amuseren, kinderen die openbloeien, kinderen die vriendschappen sluiten,

… dat is voor ons een onmiskenbaar onderdeel van jeugdvoetbal.

Trainen en wedstrijden spelen moet leuk zijn voor de kinderen. We willen fun, fun en nog eens fun. Eerst moet er sprake zijn van ontspanning, pas daarna kan er inspanning gevraagd worden van een atleet / een kind.

Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat het uitoefenen van een teamsport ook vele voordelen biedt op sociaal vlak. Kinderen leren omgaan met anderen, rekening houden met de groep, leren zich aan afspraken houden, krijgen stelselmatig een bepaalde verantwoordelijkheid, vertegenwoordigen een club, … Op die manier leren ze bepaalde competenties (sociale vaardigheden) die hen ook later van pas kunnen komen zowel op privévlak maar ook op professioneel en sportief vlak. (zie

o.a. waarde conformiteit, hulpvaardigheid, …).

Daarom zetten wij ook in op bekwame jeugdopleiders die het goede voorbeeld geven en zich blijven ontwikkelen. Daaraan gekoppeld is een goede samenwerking met de ouders van heel groot belang om op dit vlak onze doelen te bereiken! Onderstaande foto’s komen uit de powerpoint die tijdens infomomenten aan de ouders getoond wordt. Ze zijn als het ware een samenvatting van de rol die wij op psychosociaal vlak willen spelen.

We blijven onszelf continu uitdagen om een zo veilig mogelijke sport – en leeromgeving te creëren voor onze jeugdspelers!

Dosko beschouwt het oprichten van een goed functionerende sociale cel dan ook als een prioriteit!

2.   Functie op vlak van gezondheid

 Sporten biedt vele voordelen op lichamelijk vlak. De jeugdtrainingen willen wij aanpassen aan de noden van elke leeftijdscategorie / elk individu. We proberen rekening te houden met de biologische leeftijd van jongeren om zodoende een goede ontwikkeling te bekomen.

Daarnaast zetten we in op het opleiden van betere bewegers met en zonder bal. We willen een zo breed mogelijke motorische ontwikkeling en gaan bij de allerkleinsten en onderbouw aan de slag met de 12 bewegingsvaardigheden!

Bij jongeren die vroegrijp of laatrijp zijn proberen we te differentiëren.

We zijn er ons van bewust dat we op dit vlak nog de nodige stappen moeten zetten en zien dit als een prioriteit.

We hopen dat onze jonge sporters ook op latere leeftijd de voordelen mogen ondervinden van onze uitgebalanceerde opleiding.

3.   Functie op sportief vlak

 Wij willen eigen opgeleide jeugdspelers in het eerste elftal. Om dit te bereiken willen we een zo goed mogelijke jeugdopleiding zijn!

Vertrekkende vanuit een breed motorische vorming willen we goede bewegers (met en zonder) bal opleiden!

Daarvoor willen wij als opleiding onze trainers / begeleiders / opleiders ondersteunen en vormen! Eerst en vooral via (functionerings)gesprekken, demotrainingen, overlegmomenten, …

Verder engageren we ons om op regelmatige basis interne vormingen te laten doorgaan, demotrainingen door experts aan te bieden, …

Ten slotte willen we onze opleiders ook stimuleren om zichzelf continu bij te scholen en beter te worden: dit door het volgen van enerzijds opleidingen, anderzijds bijscholingen.

Echter we willen steeds rekening houden met de individuele ontwikkeling van elke speler. Daarom moet er steeds goed nagedacht worden over de samenstelling van de jeugdelftallen en op welke niveau we de elftallen inschrijven. We hebben de ambitie om vanaf 2021 terug provinciaal voetbal aan te bieden, steeds gekoppeld aan een ploegje op regionaal niveau!

4.   Samengevat: Welk soort club / opleiding willen we zijn?

 Eerst en vooral willen wij een club zijn waar elk kind binnen een veilige omgeving zijn hobby kan uitoefenen en dankzij het voetbalspel optimaal kan profiteren van de vele voordelen op lichamelijk en psychosociaal vlak

van sporten/voetballen. Onze hoofdbetrachting is dus actief bijdragen aan het opvoeden van gelukkige jongeren! Het algemene welbevinden van de jongere staat voorop!

Daarnaast willen wij vanaf de basis inzetten op een brede motorische ontwikkeling. Wij zetten graag in op de samenwerking met andere sportclubs en laten ons graag inspireren door de expertise van opleiders uit andere sporten! Op die manier willen we de ontwikkeling van de jongeren op sportief vlak extra stimuleren.

Wij willen ook een club zijn die zijn opleiders in raad en daad bij staat door het aanbieden van interne opleidingen. Om jonge voetballers te laten bloeien, moeten we immers jeugdopleiders koesteren!

Wij zetten graag in op lokale verankering, wij willen graag dat onze club een prominente plaats inneemt in het sociaal weefsel van de lokale gemeenschap! Daarom willen wij graag samenwerken met scholen, lokale sportclubs of jeugdverenigingen, nemen wij graag deel aan sociale projecten, …

Wij leiden op met als doelstelling alle kinderen op hun niveau te laten voetballen. Door onze sportieve werking blijvend in vraag te stellen en verder te optimaliseren, willen we echter ook zoveel mogelijk eigen jeugdspelers afleveren aan het eerste elftal. Dit elftal willen wij in de toekomst graag terug in 2de provinciale zien aantreden!

We willen op elk sportief niveau dan ook de best mogelijk opleiding aanbieden en de maximaal inzetten op de ontwikkeling van elk individu. Wij willen het vertrouwen van de ouders en het kind niet beschamen! Het feit dat een kind optimaal evolueert, dat vriendschappen ontstaan, dat kinderen plezier beleven, dat ouders positief betrokken zijn, dat er een

synergie heerst tussen alle niveaus en departementen van de club, …

schenkt ons voldoening en trots. Hiervoor engageren wij ons graag!

Wij streven er naar dat éénieder kan zeggen dat Dosko hem/haar positief gevormd heeft zowel op sportief als menselijk vlak.

En daarbij verliezen we nooit uit het oog dat jeugd en seniors één geheel zijn: Door onderlinge samenwerking komt overwinning!